top of page

G D P R. Gebruiksvoorwaarden van de site Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Gebruik van de website-inhoud. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen of niet hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Bescherming van persoonsgegevens. Industrie Pers - hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018 ter vervanging van de Belgische wet van 8 december1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de privacyrichtlijn van 1995 geeft u daarbij de volgende garanties : Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. De best mogelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Hyperlinks en verwijzingen. Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Industrie - beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. VZWPORTAAL (of zijn partners) aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) deze website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Intellectuele eigendomsrechten U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. VZWPORTAAL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Vertrouwelijkheid Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan VZWPORTAAL bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. VZWPortaal wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. VZWPortaal mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat VZWPortaal de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. Geschillen Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
IPlogo_edited.jpg
bottom of page