top of page

Het groene herstel van de EU stimuleren: EU investeert meer dan 2 miljard euro in 140 belangrijke vervoersprojecten om de economie een boost te geven

De EU ondersteunt het economisch herstel in alle lidstaten met een investering van bijna 2,2 miljard euro in 140 belangrijke vervoersprojecten. Met deze investeringen wil de EU op het hele continent missing links wegwerken, duurzaam vervoer ondersteunen en banen scheppen. De projecten worden gefinancierd via de Connecting Europe Facility (CEF), het subsidie-instrument van de Unie voor vervoersinfrastructuur.

Met deze middelen zal de EU haar klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal verwezenlijken. Er wordt met name ingezet op investeringen in het spoorvervoer, met inbegrip van grensoverschrijdende verbindingen en de ontsluiting van havens en luchthavens. Het vervoer over de binnenwateren wordt gestimuleerd dankzij een uitbreiding van de capaciteit en betere multimodale verbindingen met het wegen- en spoorwegennet. In de zeevaart wordt prioriteit gegeven aan projecten voor de korte vaart en ligt de focus op alternatieve brandstoffen en de uitrol van walstroom in havens om de uitstoot van aangemeerde schepen te verminderen.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “De EU-bijdrage van 2,2 miljard euro voor deze cruciale vervoersinfrastructuur zal de economie weer op gang helpen trekken en naar verwachting 5 miljard euro investeringen genereren. De geselecteerde projecten variëren van de binnenvaart, multimodaal vervoer en alternatieve brandstoffen tot grote spoorinfrastructuurprojecten. De Connecting Europe Facility (CEF) is een van de belangrijkste instrumenten voor de ontwikkeling van een crisisbestendig en veerkrachtig vervoerssysteem, dat zowel nu als op lange termijn van vitaal belang is.”

De EU verleent in totaal 1,6 miljard euro steun voor 55 spoorinfrastructuurprojecten op het kernnetwerk van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Daartoe behoren het Rail Baltica-project, dat de Baltische staten in het Europese spoorwegnet integreert, alsook het grensoverschrijdende baanvak van de spoorlijn Dresden-Praag.

Er wordt ook 142 miljoen euro steun verleend voor de overschakeling op groenere brandstoffen (19 projecten). Een aantal projecten voorzien in de ombouw van schepen om te kunnen varen op vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG) en in de installatie van de bijbehorende infrastructuur in havens.

Ook in het wegvervoer staat de uitrol van alternatieve brandstoffen op het programma, met de installatie van 17 275 laadpunten langs de Europese wegen en de aanschaf van 355 nieuwe bussen.

Negen projecten dragen bij tot de naadloze exploitatie van treinen in heel Europa dankzij de uitrol van ERTMS, het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer. De upgrade van het rollend materieel en de infrastructuur naar het uniforme Europese treinbesturingssysteem zal de veiligheid ten goede komen, de reistijden verminderen en zorgen voor een efficiënter gebruik van het spoornet. Voor deze negen projecten trekt de EU 49,8 miljoen euro uit.

Achtergrond

De projecten waarvoor financiering wordt verleend, zijn geselecteerd op basis van twee vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, die zijn gepubliceerd in oktober 2019 (reguliere oproep voor de CEF-vervoer) en november 2019 (CEF-blendingfaciliteit voor vervoer). De EU verleent financiële bijstand in de vorm van subsidies. Het subsidiepercentage is afhankelijk van het soort project. Voor tien projecten die in het kader van de blendingfaciliteit zijn geselecteerd, moet de EU-steun worden gecombineerd met aanvullende financiering door banken (via een lening, schulden, eigen vermogen of een andere vorm van terugbetaalbare steun).

In het kader van het CEF-programma is voor subsidies in het kader van de EU-begroting 2014-2020 in totaal een budget van 23,2 miljard euro beschikbaar voor de medefinanciering van TEN-T-projecten in de EU-lidstaten. Sinds 2014, het eerste programmeringsjaar van de CEF, werden zes oproepen tot het indienen van projectvoorstellen gepubliceerd (één per jaar). In totaal werd via de CEF tot dusver steun verleend voor 794 projecten in de vervoerssector voor een totaal bedrag van 21,1 miljard euro.

Volgende stappen

Voor beide oproepen zal de EU, gezien de goedkeuring van de geselecteerde projecten door de EU-lidstaten, de volgende dagen formele financieringsbesluiten vaststellen. Het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) van de Commissie zal uiterlijk in januari 2021 de subsidieovereenkomsten met de begunstigden sluiten.

H.ESSERS INVESTEERT FORS VERDER IN ZIJN LOGISTIEKE EXPERTISE IN ROEMENIË

Toen Jeroen Fabry in 2007 uitweek naar Roemenië om er onze logistieke activiteiten uit te bouwen, wist hij wel dat het een uitdaging zou worden. Maar dat het zo’n vaart zou lopen? Dat had de Business Unit Manager niet verwacht. De vraag naar een gecertificeerde logistieke partner voor de chemie en farma is er dan ook ontzettend groot. Een rol die we graag op ons nemen, maar ook om forse investeringen vraagt. In mei rondden we bijvoorbeeld nog een uitbreiding van 10.000 m2 aan warehousing voor high-Sevesogoederen af in Boekarest.

“Toen H.Essers in 2013 het eerste gebouw neerzette in de regio van Boekarest, waren we een van de weinige spelers die in dat gebied actief werd met een warehousingcomplex voor chemie- en farmaproducten,” vertelt Jeroen Fabry. “Bovendien bleken we een van de weinige logistiek dienstverleners in Roemenië die Seveso-gecertificeerde faciliteiten kon aanbieden. Veel chemische goederen worden in Roemenië ook vandaag nog steeds in gewone loodsen opgeslagen. Gezien onze ruime expertise, kunnen wij onze specialistenrol hier helemaal waarmaken.”

Voldoende ruimte

Dat gat in de markt bracht natuurlijk heel wat mooie opportuniteiten met zich mee, de vraag naar onze diensten was immers meteen groot. Jeroen: “Gelukkig hebben we daar meer dan voldoende ruimte voor. Tot nu toe hebben we ongeveer elke twee jaar uitgebreid om aan de vraag te voldoen. Het is niet een kwestie van bijbouwen en achteraf klanten aannemen; de klant kiest voor ons, en op basis van hun noden bouwen we verder.” In oktober begon ons bedrijf daarom met de bouw van een extra warehouse van maar liefst 10.000 m2, bovenop de al bestaande 50.000 m2 aan gebouwen in Boekarest. In Roemenië beschikt H.Essers ook nog over een vestiging in Oradea, waar in 2017-2018 nog eens 8000 m2 aan warehousing werd bijgebouwd en vorig jaar het hele bureaucomplex van 2000 m2 in een nieuw jasje werd gestoken.

Geen compromis

De nieuwbouw in Boekarest brengt veel voordelen met zich mee. “Door uit te breiden, creëren we sowieso steeds extra werkgelegenheid,” legt Jeroen uit. “Maar bovendien kunnen we met dit gebouw nog meer farma- en chemieklanten maximaal ontzorgen en ze een veilige omgeving voor hun goederen aanbieden. Dit nieuwe gebouw voldoet, net zoals onze bestaande panden, aan de strengste eisen. Dankzij het state-of-the-art blussysteem is het volledig uitgerust voor de opslag van gevarengoed.” H.Essers kiest er dan ook voor om verder te gaan dan alleen de lokale wetgeving omtrent de warehousing van licht ontvlambare goederen. “We werken niet volgens een bare minimum,” zegt Jeroen. “We gaan 100% voor de hoogste veiligheid voor onze klanten en medewerkers. Minder dan dat is voor ons niet goed genoeg.”

cibleer.jpg

VARTA Group ontvangt IPCEI-financiering van 300 miljoen Euro voor de verdere ontwikkeling van zijn innovatieve lithium-ion-technologie - focus op grotere batterijformaten

VARTA AG, de wereldwijde markt- en innovatieleider in kleine lithium-ionbatterijen, stimuleert de verdere ontwikkeling van zijn technologie met behulp van IPCEI-financiering ("belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang"): naast de ontwikkeling van de nieuwste generatie van kleinformaat lithium-ioncellen met een nog hogere energiedichtheid, zal het financieringsprogramma zich richten op de overdracht van de innovatieve VARTA-technologie naar grotere formaten. In de toekomst zouden deze batterijcellen kunnen worden gebruikt in VARTA-energieopslagapparaten, robots, maar ook in mobiliteitstoepassingen. Deze nieuwe batterijformaten worden geoptimaliseerd op een pilootlijn en overgebracht naar massaproductie. VARTA blijft ook investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor batterijcellen in speciale formaten, waar steeds meer vraag naar is voor bijvoorbeeld IOT-toepassingen. Het Bondsministerie van Economische Zaken (BMWi) en de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg ondersteunen de batterij-industrie in Duitsland en Europa in het kader van een IPCEI. De federale en deelstaatregeringen verstrekken VARTA AG financiering tot 300 miljoen euro voor het project tot eind 2024. Peter Altmaier, federaal minister van Economische Zaken en Energie, zegt: “Ik ben verheugd VARTA AG als eerste bedrijf in Duitsland te kunnen presenteren met een financieringscertificaat voor de productie van batterijcellen. Het opzetten van een innovatieve en duurzame batterijcelproductie in Duitsland heeft voor ons hoge prioriteit. Het is noodzakelijk om concurrerend te blijven, nieuwe banen te creëren en welvaart te verzekeren in overeenstemming met de transformatie van energie en vervoer. Vandaag zetten we een grote stap richting onze eigen grootschalige productie van batterijcellen voor automotive en industriële toepassingen. ” Herbert Schein, CEO van VARTA AG, zegt: “We zijn erin geslaagd om onze lithium-ion-technologie in Duitsland om te zetten in een zeer winstgevende massaproductie. Met de IPCEI zullen we VARTA's lithium-ion technologie verder uitbreiden, de ontwikkeling van de nieuwste generaties versnellen en nieuwe producten op de markt brengen. Ik ben blij dat de politiek dit project ondersteunt en daarmee de batterij-industrie versterkt. " De VARTA-groep blijft investeren in de uitbreiding van zijn lithium-ion-massaproductie en zal tegen het einde van volgend jaar ongeveer 1000 nieuwe banen creëren in Ellwangen en Nördlingen. VARTA versterkt daarmee de batterij-industrie, met name in Baden-Württemberg en Beieren, en benadrukt het belang ervan als werkgever in de regio.

Campus Community Fund investeert 500 miljoen in Campus Groningen voor impact op de wereld van morgen

Samen investeren in één ecosysteem om nog meer impact te maken. “Daarom is een Campus Community Fund belangrijk”, beamen Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank en burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Op 1 september hebben zij gezamenlijk het Campus Community Fund gelanceerd in Het Forum. Het platform voor financiering fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, en in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. De strategie is vormgegeven door Campus Groningen en haar stakeholders, Rabobank Stad en Midden Groningen en bedrijven op de Campus. Voor de groei van innovaties en economische activiteiten is een investeringsstrategie van circa 500 miljoen vastgelegd in het Campus Community Fund (CCF).

“De ambities van en voor Campus Groningen zijn groot. In het strategisch vijfjarenplan van de Campus is gekoerst op significante ontwikkelingen. Met het Campus Community Fund zullen we het ‘kapitaal voor morgen’ gezamenlijk inrichten” geeft Henk Snapper (Raad van Bestuur, UMCG) aan. Dina Boonstra (Algemeen Directeur NOM), Peter Scheij (Directeur Bedrijven Rabobank Stad en Midden Groningen) en Edward van der Meer (Directeur Campus Groningen) committeerden zich vandaag als eerste uitvoeringspartners. Er lopen reeds gesprekken over samenwerking met meerdere partners.

“De gekozen richting om te investeren in het gehele ecosysteem sluit naadloos aan bij de coöperatieve missie van Rabobank Stad en Midden Groningen. Voor ons komen hier onze maatschappelijke en commerciële doelstellingen perfect samen”, zo zegt Peter Scheij, directeur Bedrijven van Rabobank Stad en Midden Groningen, over de samenwerking binnen het Campus Community Fund. Dina Boonstra, directeur NV NOM, onderstreept: “samen investeren om de aanwezige kennis en kunde nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties met impact voor Noord-Nederland.”

Drivers for Growth voor economische groei

De investeringsstrategie van het CCF verwacht sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie, om te investeren in vastgoed en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten op Campus Groningen. Projecten vanuit die kernsectoren en met de kenmerken combinatiekracht in samenwerking, kruisbestuivingen, economische en maatschappelijke impact, (inter)nationaal karakter en fysieke campusontwikkeling worden gezien als dé ‘Drivers for Growth’, waaraan het CCF als financieringsplatform ten dienste staat.

“Trots dat we gezamenlijk onze snelgroeiende Campus willen laten uitblinken en doorontwikkelen. Die ontwikkeling van Campus Groningen is een samenspel. We kijken niet naar de losse elementen, we kijken naar het geheel. Daar geloven we in”, aldus Edward van der Meer, directeur Campus Groningen.

CampusCommunityFund-005 Roamn met publie
Yellow Order by Phone Instagram Square  .png
newprodut.png
innovatie.jpg

LAG Groep investeert 2 miljoen euro in automatisatie

Het Limburgse LAG Trailers moderniseert zijn productie accommodatie met een nieuwe fiberlasersnijmachine en 2 lasrobots voor het lassen van aluminium en rvs tanks. De nieuwe investering omvat een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro.

Doorlopend optimalisatieproces

De LAG Groep investeerde in recente jaren sterk in de productieprocessen door middel van nieuwe las-assemblagelijnen, nieuwe spuit- en drooghallen en verschillende eindmontagelijnen. In 2021 plant het bedrijf de optimalisatie van het volledige logistieke proces.

LAG investeert € 2 miljoen in automatisatie met de komst van een fiberlasersnijmachine en 2 lasrobots voor het lassen van aluminium en RVS te Bree, aangevuld met een automatische lasinstallatie voor aluminium langsliggers in haar productiefaciliteit te Poznan, Polen.

De huidige investering is de volgende fase in het lopend proces tot een maximale productie-efficiëntie en ligt volledig in lijn met de strategie van het moederbedrijf CIMC om wereldwijd fors in te zetten op een verdere automatisatie van zowel productie- als assemblage-bedrijven.

Investeren in personeel

Ter versterking van de tankwagenproductie pompt het bedrijf het gros van de nieuwe investering in de lasrobots geleverd door Valk Welding. Naast productie-automatisatie ligt de focus op het welzijn van de productiemedewerkers.

De heer Rob Ramaekers, CEO van de LAG Groep, legt uit: ‘De lasrobots automatiseren het belastende “meters maken” van de lasser op een kwalitatieve manier. LAG zet de gediplomeerde lassers in op posities meer toegespitst op een manuele inbreng en verhoogt al doende de ergonomie van het personeel aanzienlijk. De robot verbetert niet enkel de kwaliteit en ergonomie maar kort ook de arbeidsduur circa 30% in, bij de takt waar de tanks worden afgelast. En dat hij de “social distancing” respecteert en Corona-proof is, is mooi meegenomen.’

De nieuwe fiberlaser verzorgt voornamelijk het lasersnijden van onderdelen in aluminium en roestvrijstaal. Het toestel werkt sneller terwijl hij minder onderhoud vraagt, geeft het bedrijf aan. De laseroperators zijn opgetogen met de nieuwe investering: ‘Het kwaliteitsmerk Trumpf, in combinatie met de nieuwe technologie verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid aanzienlijk.’

Jobzekerheid

‘De LAG Groep mikt zeer hard op de Europese top 3 in haar sector. Het bedrijf groeit aan een gestaag tempo en houdt door slimme investeringen deze groei aan,’ aldus de heer Ramaekers. De aanhoudende Europese groei verzekert bijgevolg de werkgelegenheid in het hoofdkwartier te Bree evenals alle andere vestigingen van de groep.

lag.png
logothebuzzer.png

Praxis Automation Technology verwerft een refit automati-seringscontract voor Jan De Nul Group's sleephopper-zuiger "Gerardus Mercator"

Praxis Automation Technology heeft onlangs de opdracht gekregen van baggerbedrijf Jan De Nul Group om een ​​compleet nieuw Vessel Management System te installeren als onderdeel van een midlife upgradepakket voor dit schip. Het contract voor het Vessel Management System omvat het ontwerp en de levering van alle machinekamerbewaking aan boord van het schip. De Praxis Mega Guard E-serie vervangt het originele Praxis G-Data-systeem dat meer dan 20 jaar geleden in het schip was geïnstalleerd. De refit zal worden gebaseerd op de pasvorm en functie vervanging van de originele apparatuur, wat betekent dat nieuwe werkstations, servers en I / O-afhandelingshardware zullen worden geïnstalleerd in bestaande consoles en kasten met gebruik van originele bedradingssystemen van schepen aangevuld met een nieuwe ethernet-netwerkkabel om alle elektronica met elkaar te verbinden .

WDP, een belanrijke logistieke vastgoedspeler uit Wolvertem en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) hebben een financieringspakket ondertekend van 150 miljoen euro.

 

Het financieringspakket omvat een bedrijfslening met een looptijd van zeven jaar en zal worden gestructureerd als een termijnlening. Het zal worden ingezet om de bestaande voorverhuurde ontwikkelingspijplijn en in te financieren functie van toekomstige groei van de Roemeense activiteiten van WDP. De verhoging van de schulden zal de WDP-groep ondersteunen bij de uitvoering van haar bedrijfsplan in Roemenië, waar het op is gericht de portefeuille verdubbelen van 500 miljoen tot 1 miljard euro gedurende 2019-23, in het kader van de strategische WDP groeiplan 2019-23. De opbrengst zal uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van nieuwbouw-ontwikkelingsprojecten bij belangrijke logistieke knooppunten, die de logistieke infrastructuur en werkge-legenheid van Roemenië binnen een moderne en gezonde werkomgeving zullen doen evolueren. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) is een multilaterale ontwikkelingsinvestering bank, die investeringen gebruikt als instrument om markteconomieën te ondersteunen. 

BENEO investeert € 50 miljoen in capaciteitsverhoging in rijstzetmeelfabriek in Wijgmaal

 

50% capaciteitsuitbreiding van de productiefaciliteit in België tegen 2022

 

BENEO, een van de toonaangevende producenten van functionele ingrediënten, heeft een verhoging van de productiecapaciteit met 50 procent aangekondigd in haar vestiging in Wijgmaal om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van klanten naar rijstzetmeel. Een tweetraps uitbreidingsproces ter waarde van € 50 miljoen zal in maart 2022 leiden tot meer capaciteit. BENEO voorspelt dat de groeiende vraag naar natuurlijke en schone labelproducten, in toepassingen zoals gecoat snoepgoed, zal toenemen in grote bestaande markten, waaronder Europa en Amerika. Rijst wordt algemeen beschouwd als een bekend en herkenbaar product. 61% van de consumenten over de hele wereld beschouwt rijstzetmeel als natuurlijk [i], waardoor het het ideale ingrediënt is voor de ontwikkeling van producten die inspelen op de toenemende trend naar schone en duidelijkere etiketten. Roland Vanhoegaerden, Operations Managing Director Specialty Rice Ingredients bij BENEO merkt op dat de aard van de ingrediëntenactiviteiten een langetermijndenken en economische veerkracht is. “We geloven fundamenteel in de waarde van deze investering, aangezien de vraag naar rijstzetmeel afkomstig is van zowel natuurlijke als biologische groei, maar ook van nieuwe projecten en toepassingen. Een van de belangrijkste redenen voor ons vertrouwen is de 'clean label'-trend, waarbij voedselproducenten afzien van kunstmatige toevoegingen en deze vervangen door natuurlijke alternatieven, zoals rijstzetmeel. " Rijstzetmeel kan dankzij zijn zeer fijne deeltjesgrootte alle microporiën op het oppervlak van coatings opvullen. Dit zogenaamde "gladmakende effect" is vooral gunstig voor zoetwarenfabrikanten tijdens het productieproces, omdat het zorgt voor een stabiel resultaat waar randen niet barsten of splinteren. Bovendien zorgt rijstzetmeel ervoor dat maandenlang een schitterende witte kleur behouden blijft. Sinds 1 januari 2020 is titaniumdioxide, dat wordt gebruikt om microscopische onregelmatigheden in coatings op te vullen, niet langer toegestaan ​​in voedingsmiddelen in Frankrijk.

Er wordt verwacht dat andere EU-markten het land kunnen volgen bij het verbieden van het toevoegingsmiddel. "We zien al enkele grote bedrijven die naar rijstzetmeel kijken en we zullen binnenkort een veel grotere capaciteit hebben om aan deze stijgende vraag te voldoen", legt Vanhoegaerden uit. Technische proeven door het BENEO-Technologiecentrum hebben aangetoond dat clean label rijstzetmeel ook een belangrijke rol kan spelen in tal van andere toepassingen, waaronder gebakken goederen en producten die zware bewerkingsomstandigheden moeten ondergaan, zoals sauzen en dressings, evenals huisdieren eten. De fabriek in Wijgmaal heeft een trotse 160-jarige geschiedenis in het gebied en BENEO heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in de faciliteit om er een voorloper in duurzaamheid van te maken. Door een recente investering in het dockingstation kan het bedrijf nu twee binnenschepen accepteren in plaats van één. Als gevolg hiervan wordt nu tweederde van de rijstgrondstof per binnenvaartschip ontvangen en slechts een derde per vrachtwagen. “De impact is op kostenbesparing, maar ook op het milieu door lagere CO2-uitstoot en minder verkeer. Onze fabriek staat midden in een stedelijk gebied en door het gebruik van binnenvaartschepen kunnen we de congestie en het geluidsniveau in de buurt verminderen ', legt Vanhoegaerden uit. De productie van rijstzetmeel bestaat uit verschillende fasen: het reinigen, weken, malen, zeven, scheiden, ontwateren en tenslotte drogen van rijst. BENEO's investering in de Wijgmaal vestigingen zal het aantal productielijnen verhogen van twee naar drie. De eerste fase van de BENEO-investering zal plaatsvinden aan het einde van het productieproces voor bestaande lijnen. Door de installatie van een derde droger- en ontwateringslijn kan het bedrijf knelpunten verminderen en de efficiëntie verder verhogen. De tweede expansiefase zal betrekking hebben op de voorkant van het productieproces, vanaf het weken tot het scheiden van het zetmeel van de eiwitten in de valorisatiestap. De faciliteit, die momenteel 180 mensen in dienst heeft, zal in de loop van de uitbreiding tot 20 fulltime banen tellen en verder werk aanbieden aan onderhouds- en ingenieursbureaus in de buurt.

Nespresso investeert 160 miljoen CHF (150 miljoen euro) in de uitbreiding van zijn Romont-productiecentrum in Zwitserland om te voldoen aan de groeiende consumentenvraag wereldwijd.

 

300 nieuwe banen worden  gecreëerd in de komende 10 jaar in een 'duurzaam door ontwerp'-productiecentrum van wereldklasse 

 

Nespresso kondigde vandaag een investering van 160 miljoen CHF aan om het Romont-productiecentrum in Zwitserland uit te breiden om te voldoen aan de toenemende vraag van de consument naar zijn hoogwaardige premiumkoffie en om de internationale ontwikkeling in de komende jaren te onder-steunen. "Ondanks de uitdagende tijden waarin we allemaal leven, bevestigt deze strategische langetermijninvestering het voortdurende zakelijke succes en leiderschap van Nespresso in het geportioneerde koffiesegment, dat we in 1986 pionierden", zegt Guillaume Le Cunff, CEO van Nespresso. "Het toont ook onze voortdurende toewijding aan onze Zwitserse wortels en aan de economische ontwikkeling op lange termijn van de regio en het land, waarmee we waarden van kwaliteit, innovatie en expertise delen." “Dit soort aankondigingen voelen goed aan in tijden van crisis. Nespresso bevestigt dat grote internationale groepen in onze regio competitief kunnen produceren. Het is ook een investering die onze regio versterkt op het gebied van de bio-economie waar ik erg blij mee ben '', zegt Olivier Curty, wethouder en directeur van Economische Zaken en Werkgelegenheid in het kanton Fribourg. De bouw van de tweede productiehal begint in juni 2021. Het zal resulteren in een vergrote capaciteit van 10 nieuwe productielijnen voor het produceren van Nespresso-koffie voor de Vertuo en Professional-reeksen en het creëren van 300 nieuwe directe banen in de komende 10 jaren, terwijl de werkgelegenheid voor derden en de lokale en regionale bedrijfsontwikkeling toenemen. De eerste nieuwe productielijnen zullen naar verwachting in juni 2022 volledig operationeel zijn.

nespresso.png

UPFIELD kondigt een investering van € 50 miljoen aan in de toekomst van plantaardig voedsel

 

Upfield, de toonaangevende producent van plantaardige margarines, spreads en kazen, heeft het voornemen aangekondigd om een ​​nieuw state-of-the-art Upfield Food Science Centre te openen in Wageningen, Nederland. • De aankondiging is een duidelijke demonstratie van de voortdurende inzet van Upfield om baanbrekend te zijn in de ontwikkeling van heerlijk smakende voedingsmiddelen gemaakt van planten en duurzame verpakkingsoplossingen. • Upfield is ook van plan een nieuw hoofdkantoor te openen in Amsterdam. In een reactie op de investering zei Group CEO David Haines: ‘De aankondiging van vandaag toont onze inzet voor ambitieus en baanbrekend onderzoek en ontwikkeling. Ons trackrecord is goed. Sinds Upfield minder dan twee jaar geleden werd opgericht, hebben we al nieuwe en toonaangevende plantaardige kaas-, room- en boterproducten op de markt gebracht. Met het nieuwe Upfield Food Science Center kunnen we onze ambitieuze agenda versnellen en nog meer opties ontwikkelen, zodat mensen kunnen genieten van heerlijke, natuurlijke, plantaardige voedingsmiddelen die niet alleen goed zijn voor hun gezondheid, maar ook voor de planeet. Als wereldleider in plantaardige voeding zijn we enorm enthousiast over wat deze investering betekent voor de toekomst van de categorie. ' John Verbakel, Chief Research and Development Officer: 'Investering in het nieuwe Upfield Food Science Center geeft ons toegang tot de modernste apparatuur, technologie en een inspirerend en creatief netwerk van individuen en bedrijven, waardoor we echt de grenzen van wat we kunnen bereiken in natuurlijke, plantaardige voedingsmiddeleninnovatie. Het is opwindend om deel uit te maken van een bedrijf dat zich inzet voor zo'n grootschalige investering, die het belang van voedselwetenschap en plantaardig voedsel erkent. '' Upfield, dat al zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft, heeft zich er ook toe verbonden om eind 2021 een nieuw hoofdkantoor te openen. Het nieuw gebouwde hoofdkantoor zal Associates samenbrengen die momenteel in Rotterdam en Amsterdam gevestigd zijn. De verhuizing zal de samenwerking tussen Associates die momenteel op verschillende locaties werken, verbeteren. Het zal ook een moderne werkomgeving bieden die het doel en de missie van Upfield weerspiegelt om een ​​betere op planten gebaseerde toekomst te bereiken. Plannen voor zowel het nieuwe Upfield Food Science Center als het Global Headquarter-kantoor zijn vandaag bij de Nederlandse Ondernemingsraad ingediend en het consultatieproces is gestart.

beneo.jpg

Antwerp Gateway zorgt voor langetermijn-financiering ter onder-steuning van uitbreidings-plannen. 

 

Antwerp Gateway NV heeft een 20-jarig herfinancieringspakket van € 258 miljoen binnengehaald als onderdeel van ambitieuze plannen om de automatisering en containercapaciteit te vergroten. Dit financieringspakket herfinanciert niet alleen de schuld van Antwerp Gateway met een aantrekkelijk geprijsde langlopende private plaatsingsfaciliteit, maar omvat ook een bankfaciliteit om het capaciteitsuitbreidingsplan van de terminal te ondersteunen. Met deze faciliteiten heeft de joint venture financiering verkregen om de capaciteit van de terminal te vergroten in overeenstemming met de groeiende marktvraag. De transactie vertegenwoordigt het eerste Europese terminalactief op de particuliere markt sinds de uitbraak van Covid-19. Antwerp Gateway is een containerterminal in het Deurganckdok in de haven van Antwerpen, België. DP World beheert en exploiteert de terminal onder een concessie van 40 jaar verleend door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, die vervalt in december 2046. De haven van Antwerpen is de op één na grootste containerterminal van Europa, met Antwerp Gateway die een breed verzorgingsgebied bedient, waaronder België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Antwerp Gateway heeft momenteel een capaciteit van 2,8 miljoen TEU en staat bekend om zijn superieure productiviteit, geavanceerde technologie en intermodale connectiviteit. De terminal, die al met een hoge bezettingsgraad werkt, is een zevenjarig uitbreidingsplan gestart om de capaciteit te vergroten door een grotere automatisering van de apparatuur en de stapelhoogte van containers. Rob Harrison, voorheen CEO DP World Antwerp, nu VP DP World Inland & Logistics "We zijn verheugd deze financiering veilig te stellen. De uitstekende voorwaarden en structurering weerspiegelen de positieve kijk van de instelling op Antwerp Gateway als zowel een troef als een investering. Deze uitgifte zal ons in staat stellen de capaciteit te vergroten om klanten beter van dienst te zijn en de efficiëntie over de hele terminal verder te verbeteren. " Rashid Abdulla CEO en MD Europe & Russia "We verwelkomen dit financieringspakket, vooral in een tijd waarin de industrie reageert op de wereldwijde pandemie. Het financieringspakket werd veiliggesteld na een A-investment-grade rating van een groot ratingbureau, een bewijs van de robuuste onderliggende business en conservatieve van Antwerp Gateway schuldstructuur. " Antwerp Gateway is eigendom van DP World Antwerp Holding NV, COSCO Shipping Ports (Antwerp) NV, Terminal Link S.A.S. (JV CMA-CGM & China Merchants) en Duisburger Hafen AG.

Investering van 6 miljoen euro - Vynova gebruikt restwarmte om het energieverbruik en de CO2-uitstoot op haar locatie in Tessenderlo te verminderen

Vynova heeft op haar site in Tessenderlo (België) een nieuwe installatie opgestart die restwarmte gebruikt voor de productie van stoom. Dankzij dit project worden het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de productielocatie aanzienlijk verminderd. Het project vertegenwoordigt een investering van 6 miljoen euro. De warmte-recuperatie-installatie op de site van Vynova Belgium in Tessenderlo_1200px De nieuwe unit voor warmteterugwinning in Vynova's VCM-fabriek in Tessenderlo, België. Vynova produceert in Tessenderlo verschillende basischemicaliën, waaronder vinylchloride-monomeer (VCM), een essentieel tussenproduct voor de productie van PVC. PVC is een veelzijdig polymeer dat voornamelijk wordt gebruikt in de bouw en constructie (bijvoorbeeld voor raamprofielen, vloeren, leidingen en elektrische kabels). Het is ook van vitaal belang voor de productie van medische apparaten zoals bloedzakken, ademhalingsmaskers en medische slangen. Om de duurzaamheidsprestaties van het VCM-productieproces verder te verbeteren, heeft Vynova een warmteterugwinningseenheid gebouwd op twee kraakovens van haar Tessenderlo VCM-fabriek. De unit gebruikt restwarmte van de kraakovens om stoom op te wekken. Die stoom wordt in het bestaande productieproces gebruikt om producten verder te zuiveren. De investering gebeurde met financiële steun van de Vlaamse overheid. Jaarlijks zal Vynova 80.000 ton stoom kunnen opwekken die voorheen werd opgewekt met stoomketels op aardgas. Dit vertegenwoordigt een jaarlijkse energiebesparing van 65.000 MWh, wat overeenkomt met het energieverbruik van 2.850 huishoudens. Daarnaast zal de nieuwe unit de CO2-uitstoot van de site met 12.000 ton per jaar verminderen. (lees meer onder de foto)  Duurzamer productieproces

"Deze warmteterugwinnings-installatie maakt deel uit van een algemeen investerings-programma in nieuwe technologieën om onze fabrieken nog duurzamer en efficiënter te maken. Sinds 2016 hebben we al meer dan 150 miljoen euro geïnvesteerd op onze site in Tessenderlo", legt Dimitri Wouters, Site Manager van Vynova, uit. België. "We verminderen het energieverbruik van onze site nu verder, wat resulteert in een duurzamer productieproces en een lagere CO2-voetafdruk", besluit Wouters.

team.webp

Het projectteam, met de nieuwe warmteterug-winningsinstallatie op de achtergrond.

Eén miljoen euro steun bij een investering van 200 miljoen euro voor wereldspeler Aviko bij bouw fabriek in Poperinge.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) kent 1 miljoen euro steun toe aan Aviko Belgium. Het geld is bedoeld voor opleidingen en tewerkstellingsgroei. Het aardappelverwerkend bedrijf, een van de grootste ter wereld, bouwt momenteel in het West-Vlaamse Poperinge een nieuwe productievestiging voor diepvriesfrieten en aardappelvlokken, een investering van 200 miljoen euro. 45 personeelsleden van Eurofreez Proven verhuizen naar die nieuwe vestiging. Het bedrijf rekent daarenboven op 65 nieuwe aanwervingen binnen de drie jaar en zelfs 155 extra mensen op een termijn van 5 jaar.

“Vlaanderen is een zeer belangrijke regio voor de verwerking van aardappelen en de productie van aardappelproducten”, zegt Hilde Crevits. “Door de investeringen zal de West-Vlaamse vestiging haar activiteiten verankeren en zich verder internationaal kunnen profileren.” Het bedrijf maakt deel uit van het Nederlandse moederbedrijf Royal Cosun en is uitgegroeid tot één van de vier grootste aardappelverwerkende producenten ter wereld met activiteiten in 110 landen. 

Aviko, één van Europa’s grootste producenten van verse, diepgevroren, gedroogde en specialty aardappelproducten, kondigt een grootschalige investering aan in productiecapaciteit, in Poperinge in België. Deze aankondiging volgt op de verkregen investeringsgoedkeuring door Royal Cosun, het moederbedrijf van Aviko. De investering betreft de bouw van een volledig nieuw productiebedrijf voor diepgevroren frites en aardappelvlokken voor markten in West Europa, Azië en Zuid-Amerika.

"De wereldwijde markt voor diepgevroren aardappelproducten blijft groeien met zo'n 4% per jaar. De geplande capaciteitsuitbreiding stelt ons in staat optimaal te profiteren van deze snel groeiende markt en onze ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren",  zegt CEO Aviko Groep Ton Christiaanse. "Na zorgvuldige evaluatie van de mogelijkheden op het gebied van teelt, logistiek en de markt bleek Poperinge in het zuiden van België het meest geschikt voor capaciteitsuitbreiding".

aviko.jpg
nieuws (1).jpg
IPlogo.jpg

Koninklijke Vopak tekent met succes overeenkomsten voor een nieuwe schulduitgifte van meer dan USD 500 miljoen equivalent

 

Royal Vopak kondigt de ondertekening aan van Note Purchase Agreements voor een schuldemissie in de US Private Placement (USPP) -markt voor een totaalbedrag van 350 miljoen USD en 150 miljoen EUR. Financiering vindt eind dit jaar plaats en is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Op 18 juni 2020 maakte Vopak bekend dat het de mogelijkheden en aantrekkelijkheid van een schuldfinancieringstransactie verkent als onderdeel van haar routine financieringsstrategie. Het senior Notes-programma bestaat uit verschillende tranches met looptijden variërend van 10 tot 15 jaar en vaste jaarlijkse rentetarieven variërend van 3,27% tot 3,40% voor de in USD luidende Notes van 150 miljoen en vaste jaarlijkse rentetarieven variërend van 1,95% tot 2,17% voor de Uitgedrukt in EUR Toelichting 150 miljoen. Het achtergestelde Notes-programma is USD 200 miljoen en bestaat uit verschillende tranches met looptijden variërend van 4 tot 8 jaar en vaste jaarlijkse rentetarieven variërend van 3,68% tot 4,07%. De opbrengst van dit USPP zal worden gebruikt om uitstaande schulden terug te betalen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Het programma zal het goed gespreide looptijdprofiel van de uitstaande schuld van Vopak verder afstemmen en maximale flexibiliteit bieden onder de huidige revolverende kredietfaciliteit van 1 miljard EUR. Gerard Paulides, Chief Financial Officer van Vopak: “Deze succesvolle ondertekening van de schulduitgifte tijdens de turbulente markten van 2020 toont het veerkrachtige bedrijfsmodel en het gedisciplineerde financiële kader van Vopak aan. De nieuwe uitgifte trok interesse van een breed scala aan nieuwe en bestaande investeerders en was meer dan negen keer overtekend, wat de voortdurende concurrerende toegang van Vopak tot relevante kapitaalmarkten bevestigt. Deze uitgifte van schulden zal onze balansflexibiliteit verder versterken en onze kapitaalstructuur ondersteunen om te blijven investeren in groeimogelijkheden voor Vopak. ”

Sea Machines, toonaangevende ontwikkelaar van autonome scheepstechnologie, haalt $ 15 miljoen op.

 

Investering ondersteund door partnerschap met Huntington Ingalls  - Sea Machines Robotics, gevestigd in Boston, een toonaangevende ontwikkelaar van autonome systemen voor zeeschepen en werkboten, heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuwe financieringsronde van $ 15 miljoen heeft afgesloten met aanzienlijke deelname van Huntington Ingalls Industries ( HII), Amerika's grootste militaire scheepsbouwbedrijf en leverancier van professionele diensten. Deze investering in Sea Machines markeert een van de grootste investeringsrondes voor een bedrijf dat geavanceerde technologie levert aan de maritieme en maritieme industrie. De strategische investering en het bijbehorende partnerschap met HII zullen de implementatie van zelfsturende technologieën in de stijgende markt van onbemande marineschepen en schepen versnellen en is een voortzetting van de uitbreiding van HII in de snelgroeiende autonome en onbemande maritieme systemen-industrie.

Het ambitieuze (bio) -LNG-doorbraakproject van Titan LNG ontvangt EU-financiering 11  miljoen EUR TEN-T-financiering voor (bio)

 

LNG-infrastructuur zal de energietransitie in de scheepvaartsector versnellen

 

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Titan LNG, een van de toonaangevende leveranciers van LNG aan de maritieme en industriële markten in Europa, € 11.000.000 financiering heeft ontvangen van de Connecting Europe Facility (CEF) van de EU; de EU-subsidieregeling ter ondersteuning van vervoersinfrastructuur, connectiviteit en de overstap naar groenere brandstoffen voor vervoer. Ons project Bio2Bunker ontwikkelt en breidt een (Bio) -LNG (BLNG) bunkerleveringsketen uit door de introductie van drie bunkerschepen in Zeebrugge, Rotterdam en Lübeck. De bunkerschepen in België en Duitsland zullen vergelijkbaar zijn met onze twee bestaande FlexFuelers met bewezen operationele voordelen. Voor de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen bouwen we een moederschip, de “Titan Hyperion” die onze FlexFuelers zal bevoorraden. Onze klanten in de scheepvaartsector staan ​​voor een keuze voor de toekomst: draaien op MGO, HFO met scrubbers, of gaan voor (bio) LNG, de enige bewezen alternatieve brandstof die op dit moment schaalbaar is. Titan LNG is van mening dat schepen op LNG toekomstbestendig zijn. LNG gecombineerd met BLNG en later Synthetic Liquefied Gas (SLG), gemaakt door groene waterstof en CO2 te combineren, biedt een geloofwaardig en kostencompetitief pad naar decarbonisatie en verbetert onmiddellijk de lokale luchtkwaliteit.
 

NLMK staalbedrijf verankert haar activiteiten in Wallonië.

NLMK kondigt een investering van € 10 miljoen aan en de oprichting van een projectmanagementbureau en een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in La Louvière.

Vivera, in Nederland de grootste producent van vleesvervangers, investeert de komende drie jaar 30 miljoen euro in de uitbreiding van de productiecapaciteit. Dit zowel in machines als in personeel die zowat zal verdubbelen: van 400 naar 800.

bethefirst.jpgDe nieuwe fabriek heeft een capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frites en 11.000 ton aardappel-vlokken per jaar. Het project omvat onder meer verwerking van afvalwater, een 40 meter hoog vries-huis, de fabriek, een was- en sorteer faciliteit en productie van aardappelvlokken.
In het nabijgelegen Proven, een deelgemeente van Poperinge, heeft Aviko al een fabriek met circa 275
medewerkers voor de productie van zowel diepgevroren frites als aardappelspecialiteiten. Deze fabriek zal zich volledig gaan toeleggen op de productie van aardappelspecialiteiten. De huidige productie van diepgevroren frites zal worden ondergebracht in Poperinge. Als de nieuwe fabriek volledig operationeel is, zal deze werk bieden aan circa 155 medewerkers, met inbegrip van ongeveer 45 medewerkers die vanuit Proven zullen meeverhuizen. Naar verwachting zal de productie in september 2021 kunnen starten.

Aviko streeft ernaar groei te realiseren op een duurzame en verantwoorde wijze met respect voor mens, maatschappij en milieu. Daarom krijgt duurzaamheid bij het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van de nieuwe fabriek de grootst mogelijke aandacht. Dit komt onder meer tot uiting in gecombineerde energie efficiency, minimaal verlies van aardappelmateriaal, volledig hergebruik van restmaterialen en water, zonnepanelen op het dak en een vrieshuis dat gebouwd wordt volgens de BREEAM standaard, een prestigieuze beoordelingsmethode voor de duurzaamheidsprestatie van ge-bouwen.

"Met deze investering is Aviko in staat om ook op de lange termijn zijn sterke nummer 1 en nummer 2 posities in de Europese markten voor foodservice en retail-merkartikelen verder te versterken en tegelijkertijd de kansen voor aantrekkelijke en winstgevende groei overzee optimaal te benutten",  aldus Albert Markusse, CEO Cosun.

Met activiteiten in meer dan 110 landen en productielocaties in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Polen en China behoort Aviko tot de vier grootste aardappelverwerkende producenten ter wereld. Het bedrijf maakt deel uit van Royal Cosun, een agro-industriële coöperatie en producent van producten en ingrediënten voor voeding, non-food toepassingen en de chemie met een jaaromzet van ruim 2 miljard Euro.

invest2.jpg

Investeringen

Uw portaalsite naar alle industrie en bedrijfswereld

HIER UW BANNER?           

Materialen: Gallery

DPD investeert 60 miljoen euro en creëert dit jaar 500 nieuwe jobs in België. Nieuwe vestigingen in Lummen, Sint-Niklaas, Asse-Zellik en Puurs.

Polen start 2023 met productie eigen elektrische auto. De grootste financiële dekking komt van vier staats-energiebedrijven PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea en Tauron Polska Energia, met elk 25% van de aandelen. Er wordt geschat dat er een investering nodig is van om en nabij de 1 miljard euro.

Medical Delta start vier nieuwe living labs. In de living labs werken de Zuid-Hollandse hogescholen die deel uitmaken van Medical Delta samen met zorginstellingen en bedrijven. De living labs hebben ieder € 200.000 ontvangen van Medical Delta.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 23,5 miljoen in 181 scholenbouwprojecten in Vlaanderen. “Kwaliteitsvol onderwijs, vraagt een kwaliteitsvolle infrastructuur.

EU-subsidie voor modernisering sluizencomplex in Gambsheim voor een bedrag van 9 miljoen euro.

De Vrije Universiteit Brussel, Green Energy Park en Flux50 investeren 3 miljoen euro in het Smart Village Lab; een proeftuin voor de ontwikkeling van een slimme, duurzame en energie-efficiënte woonwijk.

36 miljoen euro Europese steun voor 6 Vlaamse transportprojecten

De Europese Commissie kende 36 miljoen euro toe aan zes hefboomprojecten in Vlaanderen die de uitbouw van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) ondersteunen. Concreet gaat het om vier binnenvaartprojecten, het Mobilidata-programma én de bouw van een LNG bunkerschip dat actief zal zijn in de haven van Zeebrugge. “Vanuit Vlaanderen zijn we verheugd met deze Europese steun. Belangrijke investeringsprojecten waarmee we de toekomst van de Vlaamse economie en mobiliteit vormgeven, krijgen zo een financieel steuntje in de rug.”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Uitbouw van een multimodaal Europees vervoernetwerk

 

Met het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) wil de Europese Unie een multimodaal Europees vervoernetwerk uitbouwen en zo verkeer van personen en goederen tussen EU-landen faciliteren. Elk jaar lanceert de Europese Commissie een oproep voor de cofinanciering van transportprojecten die de uitbouw van dit Europese netwerk ondersteunen. Dat gebeurt via het financieringsinstrument CEF Transport (Connecting Europe Facility). De resultaten van deze CEF Transport-oproepen werden vandaag bekrachtigd door de lidstaten.

Vier binnenvaartprojecten, één Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) project en een LNG bunkerschip

Zes Vlaamse projectvoorstellen krijgen via de CEF-oproep van 2019 financiële steun: drie projecten uit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en drie projecten van private bedrijven.

  • Wachtdok Noordlandbrug in haven van Antwerpen

De aanleg van een wachtdok voor binnenvaartschepen die gevaarlijke goederen vervoeren (zgn. kegelschepen) bij de Noordlandbrug in de Antwerpse haven. Dit wachtdok is belangrijk voor de chemische industrie in de haven. De Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf Antwerpen voeren dit project gezamenlijk uit en krijgen 9,08 miljoen euro subsidie.

  • Automatisering Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg maakt werk van de automatisering en bediening vanop afstand van de sluizen op het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg krijgt hiervoor 4,63 miljoen euro subsidie. Met jaarlijks bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen is het Albertkanaal economisch de belangrijkste waterweg van Vlaanderen.

  • Het Mobilidata-programma

Het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid zoekt samen met private partners innovatieve oplossingen om verkeer vlotter, duurzamer en veiliger te maken voor elke weggebruiker. Het brengt daarvoor mobiliteitsinformatie van o.a. weggebruikers, infrastructuur, voertuigen en overheidssystemen samen. Dit C-ITS-project (Cooperative Intelligent Transport Systems) is een samenwerking van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement MOW, het Departement EWI en iMec. Mobilidata krijgt 1,04 miljoen euro subsidie.

  • Verhogen capaciteit Antwerp Gateway terminal in haven van Antwerpen

Het privaat bedrijf DP World verhoogt de overslagcapaciteit voor binnenvaart op de Antwerp Gateway terminal in de Haven van Antwerpen. Het investeert daarvoor o.a. in automatische stapelkranen en extra kadekranen. DP World ontvangt 9,67 miljoen euro subsidie.

  • Verbeteren van terminalinfrastructuur langs Albertkanaal in Lanaken

Het privaat bedrijf Wessem BV investeert in de verdere uitbouw van de binnenvaartterminal langs het Albertkanaal in Lanaken. Deze investeringen maken deel uit van een grensoverschrijdende project dat focust op modal shift en synchromodaliteit, gecoördineerd door de Nederlandse provincie Limburg. Wessem BV ontvangt 0,7 miljoen euro subsidie voor de werken in Vlaanderen.

  • De bouw van een LNG bunkerschip in Zeebrugge

Voor dit Nederlands-Belgisch-Duits project bouwt privaat bedrijf Titan LNG BV drie LNG bunkerschepen. Eén bunkerschip zal actief zijn in de haven van Zeebrugge. Deze drijvende pompstations voor vloeibaar aardgas dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Titan LNG BV ontvangt 11 miljoen euro subsidie.

John Cockerill richt Industrya op, een investeringsfonds van 42 miljoen euro met een incubator en een accelerator voor start-ups en scale-ups ten dienste van industriële transformatie. John Cockerill heeft in samenwerking met SFPI-FPIM, SRIW & W.IN.G, Noshaq en LRM vandaag Industrya gelanceerd, een investeringsfonds met een incubator en een accelerator. Industrya wordt gekapitaliseerd voor een bedrag van 42 miljoen euro, waarvan 22 miljoen is verstrekt door John Cockerill en 20 miljoen door zijn andere partners (elk 5 miljoen euro). Het doel: investeren in gedurfde, innovatieve start-ups en scale-ups, die de ambitie nastreven om de industrie en de wereld van morgen vorm te geven.

De luchthaven van Luik blijft zich ontwikkelen met een nieuw record voor vervoerde goederen: 902.480 ton (+ 3,6%) vergeleken met 870.644 ton in 2018. Tal van investeringen dringen zich op. De logistieke zones worden er te krap. 

SOWAER ontwikkelt een nieuwe economische activiteitszone nabij de luchthaven van Luik. De 33 hectare van de zogenaamde "Fontein" -zone zal beschikbaar zijn tegen 2023. Een investering van 10 miljoen euro, waarvan 85% wordt gefinancierd via het Marshallplan 4.0.

De gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen circa 25 miljoen euro te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden.Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die binnenkort wordt getekend.

Bioqube Ventures lanceert Bioqube Factory Fund I - Bioqube Ventures kondigt vandaag de eerste sluiting aan van Bioqube Factory Fund I, een nieuw risicokapitaalfonds in een vroeg stadium dat zich richt op de ontwikkeling van therapeutische middelen en technologieplatforms in Europa. Bioqube Factory Fund I zal in twee sluitingen worden opgehaald en heeft in de eerste ronde al een bedrag van 60 MEUR binnengehaald van een evenwichtige mix van investeerders. Bekende investeerders zijn onder meer het Europees Investeringsfonds (EIF), PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen), FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), Belfius Insurance, Molenwater Groep, de familie Machiels, de familie Dr. Paul Janssen, de investeringsvehikels van ondernemers zoals Aat van Herk, Vic Swerts en Jan Robrechts en strategische investeerders Genmab A / S en Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (JJDC). Genmab is een van de toonaangevende internationale biotechnologiebedrijven die gespecialiseerd is in de creatie en ontwikkeling van gedifferentieerde therapieën voor antilichamen voor de behandeling van kanker. JJDC is de strategische durfkapitaalafdeling van Johnson & Johnson, 's werelds meest brede gezondheidszorgbedrijf. "Onze betrokkenheid bij Bioqube Ventures toont de toewijding van het Europees Investeringsfonds aan om nieuwe fondsmanagers te steunen met sterke en relevante vaardigheden en ervaring", aldus Alain Godard, Chief Executive van het EIF. “De risicokapitaalsector in de vroege levenswetenschappen in de EU werd al voor de huidige crisis onderbelicht en het EIF zet zich in om deze kloof te dichten. Investeringen in biowetenschappen zullen de komende tijd steeds belangrijker worden en we staan ​​volledig achter Bioqube Factory Fund I om ze te realiseren. " Het fonds zal actief zijn in Europa met een focus op de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Met een unieke mix van investeerders, een passende investeringsstrategie, een hands-on team en bevoorrechte toegang tot academische onderzoeksgroepen en industriële partners, is Bioqube Factory Fund I toegewijd aan het bevorderen van opwindende wetenschap in deze levendige ecosystemen tot baanbrekende therapieën voor patiënten.

EIB steunt Vitens met een lening van 150 miljoen Euro voor het toekomstbestendig maken van haar waternetwerk

 

  • EIB leent EUR 150 miljoen aan Vitens voor het toekomstbestendig maken van haar waterdistributienetwerk en het vergroten van de waterreserves in de komende 10 jaar.

  • Investeringen zijn deel van de strategie van Vitens om zich aan te passen aan bevolkings- en economische groei, en de effecten van klimaatverandering.

De Europese Investeringsbank (EIB) en waterbedrijf Vitens hebben een leningsovereenkomst van EUR 150 miljoen getekend. De lening wordt gebruikt om het investeringsprogramma van Vitens voor de jaren 2020-2024 ten dele te financieren. Hieronder valt de vernieuwing en een upgrade van waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, alsmede distributienetwerken en watermeters. Het vergroten van de waterreserves is bedoeld als een buffer in het geval van extreme weersomstandigheden en grote vraag.

“Dit soort investeringen toont de meerwaarde die Europese instellingen voor Nederland kunnen hebben.” Stelt het hoofd van het EIB-kantoor in Amsterdam, Els Sweeney-Bindels. “Bijna niemand weet wat voor enorme investeringen nodig zijn voor het onderhouden van de hoogkwaliteitsnetwerken zoals we die in Nederland kennen. De EIB is blij dat het financiering kan aanbieden voor die doeleinden en daarmee de langlopende samenwerking met Vitens kan voortzetten.”

“Vitens is een duurzaam drinkwaterbedrijf dat maatschappelijk verankerd is, met een positieve impact op mens en natuur. Er zijn steeds meer investeringen nodig om 24/7 drinkwater te garanderen.” zegt Marike Bonhof, CFO van Vitens N.V. “Niet alleen op de korte termijn, maar ook voor toekomstige generaties. We zijn blij met onze reeds langlopende relatie met de EIB, onze doelen hebben veel gemeen.”

De door Vitens geplande investeringen zorgen ervoor dat het blijft voldoen aan EU-richtlijnen op watergebied, en zijn erop gericht de beschikbaarheid van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in haar werkgebied te waarborgen

EIB : Europese Investeringsbank

Portugal: EIB ondersteunt de strategie van The Navigator Company om de economie koolstofarm te maken met € 27,5 miljoen. 

Het project, dat betrekking heeft op de bouw en exploitatie van een nieuwe biomassaketel in de pulp- en papierfabriek in Figueira da Foz, is een belangrijke stap in de recente decarbonisatie-strategie van het bedrijf Middelen worden verstrekt onder het investeringsplan voor Europa

Spanje : De EIB verstrekt € 35 miljoen aan Endesa om 8.500 oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren.

Italië: de EIB biedt FS Italiane Group ondersteuning voor nieuwe hybride regionale treinen met een lagere impact op het milieu De EU-bank heeft € 450 miljoen aan financiering voor Trenitalia goedgekeurd

Spanje : De Europese Investeringsbank (EIB) en het Instituto de Crédito Oficial (ICO) zullen € 50 miljoen verstrekken om de innovatiestrategie van Dominion te financieren. De overeenkomst, waarbij elke entiteit € 25 miljoen voorschrijft, zal bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa door investeringen in digitalisering in Spanje, Duitsland en Denemarken.

Zweden : De EIB heeft een leningsovereenkomst van $ 350 miljoen ondertekend ter ondersteuning van de financiering van Europa's eerste zelfgekweekte gigafabriek voor lithium-ionbatterijcellen, Northvolt Ett, in Zweden.

Griekenland: EIB steunt 826 MW energiecentrale Mytilineos ter ondersteuning van de energietransitie De EIB heeft ermee ingestemd om de bouw van een nieuwe energiecentrale in Griekenland door Mytilineos S.A. te steunen.

 

Nederland: EIB ondersteunt klimaatbestendigheid van drinkwater De EIB heeft een leningsovereenkomst van € 190 miljoen getekend met Evides, het bedrijf dat de drinkwatervoorziening in grote delen van Zuidwest-Nederland beheert.

STATE-OF-THE ART CHEMIE OPSLAGTERMINAL IN PORT OF ANTWERP

Het Nederlandse tankopslagbedrijf STANDIC, onderdeel van familiebedrijf Hametha, gaat in Antwerpen een nieuwe chemie opslagterminal realiseren, en verdubbelt daarmee haar capaciteit. Naast de huidige terminal in Dordrecht, Nederland, bouwt STANDIC een nieuwe opslagterminal aan het 5de Havendok in Port of Antwerp, met een opslagcapaciteit, in eerste fase, van ca. 95.000m³ (en met een potentiële totale opslagcapaciteit van ca. 230.000 m3). De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2021. Volledig conform de laatste milieueisen.

State-of-the-art opslagterminal

De ambitie van het huidige terminalontwerp? Een uitvoerig geautomatiseerde state-of-the-art terminal met duurzaamheidsambities (bv. walstroom), aangepast aan de wensen van de klant.

Ronald Ooms, directeur van Hametha: “Port of Antwerp staat bekend als één van de grootste maritieme chemieclusters van de wereld, daarom kiezen we voor uitbreiding in de Scheldestad. Ons succes met chemieopslag willen we zo verderzetten en uitbreiden. In Antwerpen kunnen wij ons, binnen de nichemarkt van meer gespecialiseerde chemie, verder ontwikkelen en onze klanten uit alle windstreken bedienen.”

De investeringsbijdrage voor de nieuwe opslagterminal bedraagt zo’n 200 miljoen euro. Net als de terminal in Nederland, ligt de focus op de distributie van chemieproducten en chemische nichemarkten. De grootte van de opslagtanks variëren van 500 tot 3500 m3.

Multimodale bereikbaarheid

STANDIC werkt mee aan de duurzame uitbouw van het Antwerpse havenplatform, een speerpunt in het ondernemingsplan van Port of Antwerp. Grote chemietankers kunnen de terminal eenvoudig bereiken dankzij de gunstige diepte van de haven. Naast deze bereikbaarheid over water voor zowel binnen- als zeevaart, is de ligging ook gunstig voor vervoer over het spoor.

William Demoor, Directeur Klantenrelaties bij Port of Antwerp: “De nieuwe STANDIC-terminal versterkt verder de synergie tussen de diverse industriële bedrijven, en draagt zo bij tot meer kostenefficiënte logistieke operaties en processen. Bovendien leent de locatie zich uitstekend tot multimodale ontsluiting, een belangrijke bouwsteen voor de duurzame distributie van chemicaliën.”

standic.jpg

Rioolbeheerders en gemeenten plannen om in de periode 2020-2024 een totaal van 3,4 miljard euro te investeren in werken voor een betere waterkwaliteit in onze rivieren en een beter regenwaterbeheer. Dit is 1,1 miljard euro meer dan in de periode 2014-2018. Bovendien plannen de gemeenten een bijkomende investering van 5,78 miljard euro in werken voor een kwaliteitsvol openbaar domein. Dit blijkt uit de Financiële cijfers rioolbeheer in Vlaanderen.

Om zijn aanbod van elektrische mobiliteitsoplossingen uit te breiden, heeft de BMW Group een langetermijncontract voor de levering van batterijcellen ter waarde van 2 miljard euro met Northvolt ondertekend. De batterijcellen zullen vanaf 2024 worden geproduceerd in de gigafabriek Northvolt Ett, die momenteel in aanbouw is in Skellefteå, Noord-Zweden.

Vanderlande zal de komende vijf jaar sterk betrokken zijn bij de investeringsplannen van Walmart Canada van $ 3,5 miljard, die gericht zijn op het genereren van aanzienlijke groei en het verbeteren van de online winkelervaring voor zijn klanten. De investering zal leiden tot snellere e-commerceprocessen en de bouw van twee nieuwe distributiecentra (DC's) om de productstroom te versnellen.

Econopolis en de familiale investeringsholding Alcopa lanceren het gezamenlijk private equity fonds ACE Family Fund. Het nieuwe fonds versterkt het private equitylandschap in België voor kleinere bedrijven en treedt daarmee in directe concurrentie met de beurs van Brussel. 

Highview Power ontvangt £ 10 miljoen subsidie ​​van de Britse regering voor de eerste commerciële CRYO-batterijfaciliteit